Acasa  •  Despre Noi  •  Acreditare  •  A-Prana-R  •  Galerie Foto  •  ContactStatut

flo

CAPITOLUL I

Membri, denumire, sediu, durata, stampila, scop, patrimoniu

Art.1. Membri asociatiei

Art.1.1. Notiunea de membru al asociatiei
- Membri fondatori: Asociatia are ca membri fondatori persoanele fizice desemnate mai sus in calitate de asociati.
- Membri de onoare : Pentru merite deosebite, evidentiate in sprijinul dat asociatiei sub orice forma, pentru realizarea scopului ori afirmarea ei pe plan national sau international, se poate acorda calitatea de "membru de onoare" acelor persoane de cetatenie romana sau straina, in conditiile prezentului statut.
- Membri simpatizanti ai asociatiei : Persoanele fizice practicante ale tehnicii "Prananadi" care adera la asociatie in conditiile prezentului statut.

Art.1.2. Dobandirea calitatii de membru al asociatiei
Persoanele fizice, care sunt practicante ale tehnicii mai sus mentionate, pot dobandi calitatea de membru simpatizant in Asociatie, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
- solicita in mod expres primirea in Asociatie ca membru simpatizant;
- adera la statutul, actul constitutiv si regulamentele Asociatiei, obligandu-se in acelasi timp sa respecte prevederile actelor mai sus mentionate;
- are capacitatea si exercitiul drepturilor sale civile;
- face dovada efectuarii cel putin a gradului I al tehnicii terapeutice "Prananadi";
- are acceptul Adunarii Generale.

Art.1.3. Pierderea calitatii de membru al asociatiei
Calitatea de membru al asociatiei se pierde in urmatoarele cazuri:
- prin deces;
- prin excludere, ca urmare a deciziei Adunarii Generale, in cazul in care nu isi plateste cotizatia sase luni consecutive, sau cand, prin comportamentul lui, aduce atingere prestigiului si/sau intereselor tehnicii sau asociatiei;
- prin retragerea asociatului, la cerere, ca act unilateral de vointa al asociatului.

Art.6. Scopul si obiectivele asociatiei
Prananadi este un ansamblu de metode energetice, naturiste si de dezvoltare a personalitatii care formeaza o scoala spirituala.
Asociatia are drept scop principal organizarea cursurilor care au ca obiect predarea tehnicii "Prananadi", organizarea intalinirilor, prelegerilor si conferintelor care sustin predarea, practicarea si realizarea scopului acestei tehnici.

Ca scop secundar, Asociatia isi propune sa realizeze:
- strangerea de fonduri necesare in vederea acordarii sprijinului financiar unor persoane cu posibilitati materiale reduse care au nevoie de asistenta medicala specializata,
- organizarea de centre de armonizare si echilibrare energetica cu specific "mod de viata sanatos" in vederea punerii in practica a metodelor terapeutice ale tehnicii "Prananadi",
- organizarea de cursuri in vederea predarii metodelor si practicilor folosite pentru meditatii, relaxari, metode radiestezice, masaj, utilizarea plantelor medicinale, practici de igiena mentala terapia prin sunete, terapie energetica, alimentatie naturista, sfaturi privind atingerea unui nivel fizic si psihic echilibrat, fitoterapia, a altor metode alternative de terapie,
- organizarea prezentarilor de carte, prezentarea materialelor cu caracter educativ despre o viata mai sanatoasa, metode de imbunatatire a starii de sanatate prin metode naturiste, punerea la dispozitia persoanelor interesate a CD-urilor si DVD-urilor care contin meditatii si muzica specifica, etc.,

- organizarea campaniilor pentru un mod de viata sanatos ca de exemplu campanii pentru ocrotirea mediului inconjurator, campanii impotriva fumatului, alcoolului, campanii pentru viata, etc.
Asociatia apara si reprezinta fara discriminare interesele tuturor membrilor sai. Daca va fi solicitata in acest sens, asociatia va colabora cu orice organism interesat (persoana fizica sau juridica) in vederea asigurarii si perfectionarii cadrului legislativ pe domenii specifice de activitate, in conditiile statului de drept si a economei de piata, formuland si inaintand autoritatilor competente proiecte legislative.
Asociatia nu are un caracter religios si nici nu poate fi angajata politic de catre nici un membru al asociatiei, indiferent de apartenenta acestuia la oricare religie sau partid politic din Romania.


Art.6. Patrimoniul Asociatiei. Veniturile asociatiei

Art.6.2. Veniturile asociatiei

Veniturile / fondurile asociatiei pot fi constituite din:
- cotizatiile lunare ale membrilor asociatiei stabilite in conditiile statutului asociatiei;
membri onorifici nu au obligatia achitarii cotizatiei lunare stabilita de catre Adunarea Generala;
- fonduri rezultate din donatii, sponsorizari, legate sau subventii;
- dobanzile si dividendele rezultate prin plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
- dividendele societatilor comerciale infiintate de catre Asociatie;
- resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
- alte venituri prevazute de lege.

Dobanzile obtinute pentru sumele depuse in contul unor organizatii bancare pot sa alimenteze categoriile de fonduri din programul asociatiei cu care au afinitate sau vor putea primi o alta destinatie, potrivit hotararii Adunarii Generale.
Aceste fonduri nu pot fi folosite decat in scopurile pentru care au fost constituite.


CAPITOLUL II

Drepturile si obligatiile asociatiilor

Art.7. Drepturile membrilor asociatiei

Membri asociatiei au urmatoarele drepturi:
- de a fi ales in Consiliul Director al asociatiei, in conditiile prevazute de prezentul statut;
- sa solicite si sa primeasca de la asociatie, informatiile necesare in ceea ce priveste organizarea cursurilor tehnicii "Prananadi";
- sa informeze in scris asociatia cu privire la orice imbunatatire care ar putea fi adusa regulamentului asociatiei, precum si cu privire la orice nemultumire pe care o are raportat la modul in care asociatia isi realizeaza scopul pentru care a fost infiintata;
- sa participe la orice manifestare organizata de asociatie pentru membrii ei;
- sa participe personal la intrunirile asociatiei;
- sa primeasca la cererea motivata, ajutor material din fondul de ajutoare, instituit la nivelul asociatiei;
- sa beneficieze de oricare alte drepturi, reduceri sau alte facilitati, in conditiile stabilite de Asociatie prin regulament.

Membri asociatiei cu drept de vot sunt:
- membri asociati fondatori - care voteaza in conformitate cu atributiile conferite prin prezentul statut Adunarii Generale, si
- membri Consiliului Director - care voteaza strict cu privire la indeplinirea atributiilor conferite prin statut.

Art.8. Obligatiile membrilor asociatiei

Membri asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut si legile speciale ce privesc tehnicile energetice;
b) sa respecte hotararile adoptate de organele de conducere ale asociatiei, in conditiile prezentului statut;
c) sa achite la termen cotizatia stabilita prin hotararea Adunarii Generale;
d) sa respecte normele si principiile deontologice ale tehnicii "Prananadi", astfel incat, prin comportamentul sau sa nu lezeze prestigiul tehnicii;
e) sa nu aduca prejudicii materiale sau morale asociatiei sau vreunui membru al asociatiei;
f) sa nu se foloseasca direct sau mijlocit de calitatea de membru al asociatiei indiferent de profesia si functia pe care o exercita in aceasta, in scopul realizarii unor interese personale, altfel decat in conditiile statutului;
g) sa participe la manifestarile organizate de catre asociatie, in vederea promovarii tehnicii "Prananadi", a apararii prestigiului tehnicii ori obtinerii facilitatilor necesare realizarii scopului asociatiei, potrivit principiului solidaritatii membrilor asociatiei;
h) orice alte indatoriri stabilite prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor si prin regulament.


CAPITOLUL III

Organele de conducere ale asociatiei si atributiile acestora

Art.9. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt:
- Adunarea Generala;
- Consiliul Director;
- Cenzorul/Comisia de Cenzori.


Art.12. Consiliul director se compune dintr-un numar de 3 membri alesi de catre Adunarea Generala.
Pot face parte din cadrul Consiliului Director si persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
Consiliul Director este condus de un presedinte care este si presedintele asociatiei, iar in lipsa sa de un vicepresedinte.
Presedintele Consiliului Director va desemna dintre membrii Consiliului vicepresedintele care il va reprezenta in lipsa sa.

Art.15. Asociatia poate avea un Cenzor sau dupa caz o Comisie de Cenzori care va fi ales sau aleasa de catre Adunarea Generala. Comisia isi va alege dintre membri sai un presedinte.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale


Art.18.1. Litigiile care apar intre persoanele fizice, membre al asociatiei vor fi solutionate de catre Adunarea Generala sau de catre instanta de judecata. Solutionarea litigiilor dintre asociatie si terte persoane fizice sau juridice romane, este de competenta instantelor juridice romane. Litigiile asociatiei cu persoane fizice sau juridice straine sunt de competenta organelor judecatoresti prevazute in legislatia romana.


Art.18.2. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile Ordonantei nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, precum si cu celelalte legi romane in vigoare.

Despre Noi  |  Galeria Foto  |  Contact

© Asociatia Prananadi din Romania 2013